Survey

Petrus Toxy© SiteLock

Petrus Toxy GranskningPETRUS TOXY GRANSKNING.


This page content concerns only Swedish audiences.


INLEDNING.


Arbetar, parallelt med studier på avancerad nivå, som jurist. Har gjort det över ett decennium. Det mesta av mitt juridiska arbete har jag genom åren utfört pro bono. Har m a o gratis hjälpt människor i nöd, som annars hade stått utan juridisk hjälp.

För mitt juridiska arbete har jag bl.a. fått Alternativa Nobelpriset av Sveriges Radio / SISU.

Det arbetet som jag fick det Alternativa Nobelpriset för kom samtliga Sverige officiella minoriteter tillgodo.


Under de senaste åren har juridiska fall kommit till min kännedom, som får mig misstänka att  fallen inte är de enda fallen av sitt slag. Det rör sig om fall där svenska myndigheter inte följer rådande författning. Detta drabbar negativt den enskildes rättssäkerhet.


Nedan finner du områden, som jag behöver din hjälp med.


Tipsa mig om dina erfarenheter.


Orsaken till varför jag behöver din hjälp är för att ex. BRÅ och SCB inte har material att ge mig avseende nedan upptagna ämnesområden.Sänd tipsen med kontaktformuläret nedan.


 
 
 
 


Glöm inte att märka tipset med ämnet.


Alla tips hanteras från min sida med full tystnadsplikt i enlighet med rådande författning.


Glöm inte att i den i grundlagen reglerade meddelarfrihet gäller när du informerar mig om missförhållanden. 


Meddelarfriheten regleras i 1 kap. 1 § 3 st tryckfrihetsförordningen (TF).


Använd kryptering vid all kommunikation.

Tips: Protonmail krypterar end to end automatiskt.


ÄMNEN.


Ämnen som jag är intresserad av att få din hjälp med är följande:


Sociala medier och betungande beslut:


De senaste åren har det varit diskussion om förvaltningsmyndigheter kan lägga information från enskildas facebook, hemsidor m.m. till grund för betungande beslut.


Svaret på det är: NEJ  - inte endast och inte utan att kommunicera informationen med den enskilde, så att den enskilde ges möjlighet till att bemöta informationen.

 

Det finns tyvärr utbildningar där framtidens tjänstemän lär sig att information på sociala medier kan direkt nyttjas till betungande beslut. 


- Har du råkat ut för att en förvaltningsmyndighet tar information från din facebook, hemsida m.m., och lägger det till grund för ett betungande beslut?

Du kanske har nekats föräldrapenning, försörjningsstöd m.m. med hänvisning till det som står i dina sociala medier.


Skicka information om detta till mig.


Glöm inte att märka tipset med: "Sociala medier och betungande beslut".
Egenmäktighet med barn, 7 kap 4 § BrB:


- Är du pappa?


- Har din f d fru utsatt era barn för egenmäktighet med barn, dvs. har din f d fru tagit barnen och kvarhållit de?


- Hindrar din f d fru era barn från att träffa dig (umgängessabotage)?


- Vad har du fått för hjälp från: polismyndigheten, åklagare, socialamyndigheter och domstol? Fick du ingen hjälp? Då är du inte ensam.


Skicka information om detta till mig.


Glöm inte att märka tipset med: "Egenmäktighet med barn".Skillsmässorna i Sverige har ökat.

I 2/3 av fallen leder skillsmässona till vårdnadstvist. I 50% av dessa fall leder skillsmässorna till egenmäktinghet med barn och/eller umgängessabotage.

97 % av kvinnorna blir vid vårdnadstvister boendeföräldrar. Detta trots att vi i Sverige inom juridiken och politiken talar om jämlikhet. Domstolarna tycks anse att kvinnor per automatik är mer lämpade som boendeföräldrar än män. Detta är ett föråldrat synsätt, som härrör från början på 1900-talet, men som tyvärr lever kvar än idag.


Det vanliga vid skillsmässor är delad vårdnad.

Enligt svenska medier 2013 begår tusentals kvinnor varje år egenmäktighet med barn.

Mörkertalet är stort. Dessa mammor tar och kvarhåller barnen vid delad vårdnad.

Pappan hindras från att träffa sina barn och vice versa - barnen hindras från att träffa sina båda föräldrar.

Pappan får i dessa fall inte rättssamhällets hjälp. När pappan gör dito rycker samhället ut med blåljus (som sig ska) och återställer vårdnaden. Medier slår då på med stora rubriker, men när mamman gör dito lägrar sig tystnaden.


Justitiedepartementet lovade i december 2013 en lagändring, så att även dessa kvinnor kan dömas för egenmäktighet med barn, som begås vid delad vårdnad.

Justitiedepartementet utlovade vidare ett högre straffvärde vid egenmäktighet med barn.

Hur det blir med det får tiden utvisa, fram tills dess finns det i Sverige 10.000-tals barn, som inte får träffa sina båda föräldrar p g a egenmäktighet med barn och eller umgängessabotage.


Egenmäktighet med barn och umgängessabotage skadar ytterst barnen. Det är en skada som barnen enligt forskning tar med sig resten av sina liv och som i nästa led kan leda till ökad risk för socio-ekonomiska problem, som då även drabbar samhället i stort.


Har du som pappa råkat ut för egenmäktighet med barn?


Känner du att du behöver prata med någon?


Kontakta: Pappaombudsmannen KRIS:


Har under hösten 2014 erhållit tips att Familjerätten i vissa av Storstockholms kommuner lägger vid vårdnadstvister pappan till last, att pappan tidigare varit dömd.

I dessa fall har mamman yrkat på ensam vårdnad. Familjerätten har med pappas tidigare dom, som inofficiell grund tillstyrkt mammans yrkande.


Familjerätten har därmed inte öppet redovisat grunden och har agerat partiskt.

Detta är i strid med rådande författning och är de facto ett grovt tjänstefel.

Grovt tjänstefel har fängelse på straffskalan.


Som bekant skall den dömde enligt allmänna rättsprinciper få börja från en ny grund när denne avtjänat sitt straff. Detta är inom EU en allmän rättsprincip och har ex. i Spanien t o m kodifierats.

Konventionsrättsligt har Tyskland fällts i vart fall tre (3) gånger i fall där pappor i vårdnadstvister av staten helt frånskilts från barnen.


Jag behöver nu fler svenska fall för att kunna se en röd tråd i hur Socialtjänsten följer rådande författning. 


- Är du pappa?


- Är du tidigare dömd, men har efter domen ordnat upp ditt liv?


- Har du pga din tidigare dom blivit av med vårdnaden?


Skicka information om detta till mig.


Glöm inte att märka tipset med: "KRIS".Försäkringskassan:


Enligt medier 2013 har Försäkringskassan satt i system att tjäna pengar på den enskildes juridiska okunskap. Dvs. Försäkringskassan tar för den enskilde ett betungande beslut, eftersom de enligt medias rapportering utgår från att den enskilde inte kommer kunna eller orka driva ärendet juridiskt.


I förvaltningsrättsliga ärenden kan den enskilde inte få rättshjälp (med några få undantag).

Därför är det särskilt viktigt att förvaltningsmyndigheter inkl. myndigheter, så som domstolar objektivt följer rådande författning.


I förvaltningsrättsliga ärenden ska myndigheter inte tjäna pengar på den enskildes okunskap, myndigheter ska följa rådande författning.


Domstolar ska vidare hjälpa den enskilde i rättsprocessen mot myndigheten.

Detta ska ske genom aktiv processledning, men detta sker inte i alla försvaltningsdomstolar.


- Har du sökt medel (föräldrapenning, sjukpenning m.m.) från Försäkringskassan och fått ett NEJ?


- Känner du att Försäkringskassan tagit ett felaktigt beslut?


- Känner du att du inte vet hur du kan få rätt mot Försäkringskassan?


- Har ärendet gått vidare till domstol?


- Känner du att domstolen inte hjälpte dig mot Försäkringskassan (aktiv processledning)?


- Har du inför domstol begärt att muntligt få komma tilltals? Fick du det? Inte?


- Har myndigheten fått komma muntligt tilltals inför förvaltningsdomstol, men inte du?


Skicka information om detta till mig.


Glöm inte att märka tipset med: "Försäkringskassan".Skatteverket:


År 2013 dömdes Sverige (igen) i Europadomstolen i det s.k. Rousk-fallet.

Se CASE OF ROUSK v. SWEDEN. 27183/04 27183/04.


Fallet handlade om en småföretagare, som blev upptaxerad och fick allt utmätt innan målet prövats av en domstol. Grunden till detta var att i Sverige kan en tjänsteman på Skatteverket ta ett beslut om att du ska upptaxeras. Därefter kan tjänstemannen på Skatteverket sända skatteskulden (upptaxeringen) till en tjänsteman på Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten tar därefter ett beslut, ett s.k. A-mål och mäter ut hos dig innan en domstol hunnit ta ett beslut i ärendet.


I Rousk fall utmättes: bil, hus - allt. Därtill kastade Kronofogdemyndigheten ut familjens saker på gatan. Familjen Rousk miste allt och hamnade bokstavligen på gatan.


Efter domstolsprövning visade sig skulden vara ca 10.000 kr. Då var skadan redan skedd.

En barnfamilj var hemlös. Sverige vägrade läka skadan. Fallet hamnade i Europadomstolen.

I Rousk-fallet fick familjen Rousk rätt efter 10 års processande. Familjen erhöll ett mångmiljonskadestånd.


Europadomstolen slog fast att en domstol ska i Sverige pröva skattemål innan utmätning sker. Detta så att en domstol ska kunna slå fast om den enskilde är skyldig skatt till staten och i så fall hur mycket skatt. Vidare skall utmätning, om det sker, vara proportionerlig.

Rousk vann mot Sverige, men då hade fadern i familjen redan hunnit dö. I alltför unga år.


Efter domen fortsatte Skatteverket och Kronofogdemyndigheten som tidigare, som om Sverige inte blivit fälld.


Än idag tar en tjänsteman på Skatteverket beslut om upptaxering (skatteskuld) och sänder beslutet till en tjänsteman på Kronofogdemyndigheten, som tar beslut om utmätning innan en domstol hunnit ta beslut i ärendet.


Detta beror på att Skatteverket och Kronofogdemyndigheten samt Tingsrätten i Nacka, som handhar utsökningsmål, anser att konventions- (och unionsrätt) inte gäller i Sverige.

Utan anser i till mig sänd skrift att nationell rätt går före både konventions- och unionsrätt.

Att jurister på dessa myndigheter saknar kunskap om konventions- (och unionsrätt) leder till rättsosäkerhet för den enskilde och kan som i Rousk-fall leda till oproportionerlig skada.


I Kronofogdemyndighetens handbok om utmätning står inte en bokstav om konventions- eller unionsrätt.

Tjänstefel behandlas i samma handbok med lättsam ton. Här tordes man finna grunden till tjänstemännens ovilja, att på Kronofogdemyndigheten följa rådande författning. Man tordes veta på förvaltningsmyndigheten att tjänstefel idag med 99 % säkerhet inte leder till påföljd.


- Känner du igen dig i Rousk-fallet?


- Har du råkat ut för en utmätning innan en domstol hunnit slå fast, om du är skyldig staten skatt, som Skatteverket partiskt påstår?


Skicka information om detta till mig.Glöm inte att märka tipset med: "Skatteverket".


Kan ev. hjälpa dig pro bono via Petrus Toxy Law Firm att göra en polisanmälan mot de aktuella tjänstemännen, så att målets straffrättsliga sida prövas. Att pröva den straffrättsliga sidan är av vikt, särskilt när Kronofodgemyndigheten utifrån sina interna instruktioner tycks anse att grovt tjänstefel är något, som kan tas på med lättsinne.


Den svenska förvaltningsrättsliga ordningen ger för handen att myndigheter är självständiga.

Det innebär att de också ansvarar för de beslut de enskilda tjänstemännen tar. Detta innebär att det är den enskilda tjänstemannen, som ytterst straffrättsligt ansvarar för de beslut denne tar.

En myndighet ska vara transparent. Transparens inkluderar att den enskilde ska få veta vem som tagit beslutet. Idag tycks tjänstemän inom ex. Kronofogdemyndigheten och Skatteverket tro att man som tjänsteman kan vara anonym. Tron på att man som tjänsteman kan vara anonym och inte ta ansvar för sina beslut är någonting nytt. Detta har kommit de senaste åren. Detta påverkar negativt den enskildes rättssäkerhet. Beivras inte denna villfarelse hos tjänstemännen, att de inte bär något personligt ansvar, så kommer det leda till att den enskildes rättsosäkerhet ökar.


Behöver du prata med någon?


Kontakta : Centrum för rättvisa.Tack på förhand.Petrus Toxy
Copyright © All Rights Reserved. Petrus Toxy 2011.